All course data

AAHF40
Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning
Architectural Education at Workplace

Credits:  30.0
Grading scale:  UG (U,G)
Course type:  Programme course
Cycle (proposal by the department):  G2
Cycle (decision by the education board):  G2

Language of instruction:  The course will be given in Swedish
The course is suitable for the incoming exchange students:  No

Admission restrictions:  
The course can be called off:  
The course has special application (not in the students' portal):  Yes


Persons linked to the course
Role
Name
Email
Lucat ID
Course coordinatordocent Tomas Tägil tomas.tagil@arkitektur.lth.se

Main field of study and advancement within main field
Main field of study
Advancement in the main field
GXX - First cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Education area
Utb-område
Value
Tekniska området100


Course information - Swedish
Additional information
Kursen kan inte tillgodoräknas i efterhand. Särskilda regler och anvisningar, beslutade av Arkitektprogrammet, finns på programmets hemsida. Kursen kan påbörjas vid valfri tidpunkt.


Course information - English
Additional information
Specific rules for the course are decided by the Education Board and can be found on the homepage. The course may be started at any date.


Course plan - Swedish
Admission requirements
För att antas till kursen krävs att ett kontrakt upprättas mellan institutionen för Arkitektur och byggd miljö, den valda arbetsplatsen och studenten. Minst 173 hp från programmets obligatoriska och alternativobligatoriska kurser ska vara godkända.

Assessment
Undervisning sker i form av handledd praktik på vald arbetsplats. Dessutom ska en uppsats/rapport skrivas självständigt efter praktikens avslutande. För att godkännas på praktikdelen ska studenten genomföra minst 16 veckors arbetsplatsförlagt praktikarbete. Handledaren ska efter genomförd praktikperiod styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska kursansvarig meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till praktiktidens längd. För att godkännas på uppsatsdelen ska en godkänd teoretisk/reflekterande uppsats presenteras på ett seminarium som ordnas av kursansvarig ca 3 gånger per år. Uppsatsen ska skickas till kursansvarig senast 1 vecka före seminariet äger rum. Närvaro och aktiv medverkan på seminariet är obligatoriskt. Inför seminariet ska deltagarna läsa de andra kursdeltagarnas uppsatser så att diskussionen kan ta upp generella viktiga frågor. Betyg: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste examinationskraven ovan vara uppfyllda.

Aim
Kursen syftar till att ge studenten en bild av arkitektens professionella förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats representerar under realistiska förutsättningar och som svarar mot individens kapacitet och förmåga på aktuell plats. Förutom inblick och deltagande i det dagliga arbetet ska studenten också få möjlighet att resonera med professionellt verksamma personer som i rimlig omfattning också ska handleda och stödja studenterna.

Learning outcome - Knowledge and understanding
For a passing grade the student must
efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

 • beskriva och analysera arkitektens professionsroll i relation till omgivande samhälle, det egna kontoret och utbildningen.


Learning outcome - Competences and skills
For a passing grade the student must
efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

 • professionellt hantera verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför och utnyttja de kunskaper som detta fordrar
 • tillämpa kunskaper som tillägnats i arkitektutbildningen i verkliga projekt på en professionell arbetsplats
 • presentera förslag inom arkitektens yrkesområde inför andra såväl i ritningar, modeller, skrift och i bilder
 • sammanväga egna idéer om arkitektoniska lösningar med krav som ställs av såväl omvärld som arbetsplats/organisation


Learning outcome - Judgement and approach
For a passing grade the student must
efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

 • samverka med yrkesverksamma arkitekter eller andra professionella aktörer i arkitektens arbetsområde för att genomföra arbetsuppgifter som ställts av arbetsplatsen/organisationen
 • skriva en reflekterande teoretisk och empirisk uppsats som behandlar yrkets professionella frågor och ställa dessa i relation till egna erfarenheter
 • aktivt delta i en arbetsplats alla dagliga rutiner och kunna fungera i en grupp av medarbetare, beställare och andra aktörer i samhället
 • reflektera över skillnader och likheter mellan yrkesliv och utbildning.


Contents
Kursen består av två delar enligt följande:

Arbetsplatsförlagd utbildningsdel, 24 högskolepoäng
Kursmomentet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar. Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studentens arbete.

Teoretisk reflektion/uppsats och seminarium, 6 högskolepoäng
Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsförlagda kursdelen. Uppsatsen ska skrivas i rapportform och ska behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.Course plan - English
Admission requirements
To be registered in the course is required an established contract between the Department of Architecture and Built Environment, the chosen workplace and the student. AAcceptance to the course requires a minimum of 173 credits from the programs mandatory or/and elective mandatory courses.

Assessment
Education is training work at a workplace. A paper shall be written independently after the practice is finished. To pass the practicing part of the course the student shall be working minimum 16 weeks. The supervisor shall confirm time, active participation and eventual illness. To pass the theoretical part the student must write a theoretical/reflecting paper, which is to be presented at a seminar hold by the course coordinator three times per year. The paper shall be sent to the course coordinator latest one week in advance. Presence and active participation at seminar is requested. Before the seminar the participants shall read each others papers. Grade: In the course is given the grades Passed or Not Passed. In order to get the grade the above mentioned assessments must be fulfilled.

Aim
The work experience is to provide the student a basic understanding of the requirements and possibilities of architecture within the branch of architecture which the organisation selected represents. The student is to be given the opportunity to gain insight into how actual problems and tasks with which an architect is confronted can be dealt with in a professional way and into the knowledge this requires.

Learning outcome - Knowledge and understanding
For a passing grade the student must
after completed course individually and independently with support by an extern tutor be able to:

 • describe and analyse the architect’s professional role in relation to the surrounding society, the own office and the education


Learning outcome - Competences and skills
For a passing grade the student must
after completed course individually and independently with support by an extern tutor be able to:

 • professional handle some real problems and situations which an architect used to be confronted to and use appropriate knowledge this demands
 • apply knowledge as learnt within the education in real projects at a professional work-place
 • present architectural proposals to others in drawings, models, written text and pictures
 • synthesize own ideas of architectural proposals with demands made by the work place / organisation or / and surrounding society


Learning outcome - Judgement and approach
For a passing grade the student must
after completed course individually and independently with support by an extern tutor be able to:

 • cooperate with professional architects or other professional actors within the architect’s professional field in order to realize assignments given by the work place / organisation
 • write a reflecting, theoretical and empirical paper dealing with professional issues and relate these to own experience
 • participate actively in all daily routines of a work place and be able to act in a group of colleagues, clients and other actors in the society
 • reflect over differences and similarities between profession and education.


Contents
The course consists of the following two parts:

Workplace training part, 24 credit points
The student is to be given the opportunity to gain insight into how actual problems and tasks with which an architect is confronted can be dealt with in a professional way and into the knowledge this requires. The course involves close contact with an organization engaged in architectural work and the student's taking part actively in as many aspects of the day-to-day work there as possible. This external organization is to provide the student an advisor available throughout the period in question. The advisor is to invest the time needed to support the student's work.
Requirements for credit: 16 weeks of full-time work at the external organization.

Theoretical reflections/paper and seminar, 6 credit points
This second part of the course involves the student's writing a critical and theoretically oriented paper based on the experience gained and the observations made during the practical work carried out. The paper can be written as a report dealing with the architectural profession generally, the on-the-job experience amassed and critical reflections concerning the project.Course literature
Fri text
Title
Subtitle
ISBN
Year of publication
Author
Publishing House
Text (Swe)
Text (En)
Litteratur kan väljas i samråd med samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning och den arbetsplats som är aktuell.The literature for the course can be chosen in consultation with the on-the-job training coordinator and the organization where the work is carried out.

Parts of the course
The parts of the course
Course part codeCourse part name (Swe)Course part name (En)CreditsGrading scaleSchedule in ordinary examination periodSchedule in reexamination period
0117Arbetsplatsförlagd utbildningsdelWorkplace Training Part24.0UG (U,G)
Assessment (Swe)Undervisning sker i form av handledd praktik på vald arbetsplats. För att godkännas på praktikdelen ska studenten genomföra minst 16 veckors arbetsplatsförlagd praktikarbete. Handledaren ska efter genomförd praktikperiod styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska kursansvarig meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till praktiktidens längd.
Assessment (En)Practical work experience under supervision at selected work place during at least 16 weeks. The supervisor shall after fulfilled work period confirm presence and active participation at the work place during the period. In case of illness the coordinator shall be informed in order to decide if the period of absence is reasonable in relation to the length of the work period or not.
The course part includes (Swe)Kursmomentet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar. Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studentens arbete.
The course part includes (En)The student is to be given the opportunity to gain insight into how actual problems and tasks with which an architect is confronted can be dealt with in a professional way and into the knowledge this requires. The course involves close contact with an organization engaged in architectural work and the student's taking part actively in as many aspects of the day-to-day work there as possible. This external organization is to provide the student an advisor available throughout the period in question. The advisor is to invest the time needed to support the student's work.
Other information (Swe)
Other information (En)
0217Teoretisk del: uppsats och seminariumTheoretical Reflections: Paper and Seminar6.0UG (U,G)
Assessment (Swe)För att godkännas på uppsatsdelen ska en godkänd teoretisk/reflekterande uppsats presenteras på ett seminarium som ordnas av kursansvarig ca 3 gånger per år. Särskilda föreskrifter för uppsatsen finns på utbildningens hemsida. Uppsatsen ska skickas till kursansvarig senast 1 vecka före seminariet äger rum. Närvaro och aktiv medverkan på seminariet är obligatoriskt. Inför seminariet ska deltagarna läsa de andra kursdeltagarnas uppsatser så att diskussionen kan ta upp generella och viktiga frågor.
Assessment (En)To pass the theoretical part the student must write a theoretical/reflecting paper, which is to be presented at a seminar hold by the course coordinator about 3 times per year. Special rules for the paper are presented on the LTH website. The paper shall be sent to the coordinator latest one week before the seminar. Presence and active participation at the seminar is required. Before the seminar the participators of the course shall read the other’s paper to prepare for a relevant discussion.
The course part includes (Swe)Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsförlagda kursdelen. Uppsatsen ska skrivas i rapportform och ska behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.
The course part includes (En)This second part of the course involves the student's writing a critical and theoretically oriented paper based on the experience gained and the observations made during the practical work carried out. The paper can be written as a report dealing with the architectural profession generally, the on-the-job experience amassed and critical reflections concerning the project.
Other information (Swe)
Other information (En)

Programme curricula
Shows which programs and specializations the course is linked to, if the course is mandatory, elective or alternative mandatory and in which year of studies the course is part of and the lowest year it is permitted to admit the course
ProgrammeSpecializationThe course isIncluded in yearPermitted from year
A - Architecture
Footnote (Swe)Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
Footnote (En)The course may commence at any time during the year. 4 lecture hours, 12 tutoring hours and 784 self-study hours are included. Special application procedure.
GeneralElective44

Time table
Show timetables for each program, ie the study periods of the course and the number of hours for each type of timetable hours for each study period
ProgrammeLäsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4
FOLHSFOLHSFOLHSFOLHS
A - Architecture00063944006390
A - Architecture00063940406390
A - Architecture00063940406394
A - Architecture04012784


Status of the course
Status on the course set by the department, the programmes or the education board


Department (7510 Architecture)
Status set by the department
EduStatus DEP
Submission course offer
Submission course plan
Cost factor
Cycle DEP
ActiveApproved by dep/prefectApproved by dep/prefectXJOBBG2
Motivation

Programmes
Status set by the programmes
Programme
EduStatus PROG
Decision PROG
AArchitectureActiveDecided
Comments

Course education board
Status set by the board of education
Assigned boardCost factor BRDCycle BRDEdu- StatusBRDDecision BRDFixing date for course planDecision Course plan
PLED AXJOBBG2ActiveDecided2018-12-07Decided
Comments